Mehr zu tun

Djupedal, Naturreservat

Askersund, Örebro län

Kategorien

  • Naturschutzgebiet

Den gamla skogen i naturreservatet Djupedal är mycket artrik – här råder perfekta förhållanden för allehanda ljusskygga livsformer. I den trånga och blockrika sprickdalen är det mörkt och fuktigt.

Död ved

Dalen är bara sexhundra meter lång men hyser ett stort antal växt- och djurarter som är ovanliga och riskerar att försvinna. Rikedomen kan bland annat förklaras genom mikroklimatet som gynnar mängder av svampar, lavar och mossor. På dalens sidor växer äldre barrskog och lövträd som asp, sälg och hassel. Längre ned på dalens botten är bilden annorlunda. Här möter du en artrik blandsumpskog med huvudsakligen gran, björk och klibbal. Döda och döende träd står och ligger bland friska fränder och erbjuder bra livsmiljöer för många av dalens sällsynta arter.

Fukt och skugga

Djupedal är sedan 1970-talet känd för sin artrika mossflora. En av rariteterna är platt spretmossa, en medelstor, krypande bladmossa som trivs på murken ved i fuktiga, skuggiga lägen. Arten sprider sig långsamt, vilket medför att den har stora krav på gamla och orörda skogar. En annan liten sällsynthet är grön sköldmossa som nästan uteslutande växer på helt förmultnade stammar.

Lavrikt

Andra kryptogamer som trivs i reservatet är lavar som växer på träd och död ved. Bland dessa kan nämnas den gråaktiga havstulpanlaven och den hängande kattfotslaven. Arterna är beroende av att det finns skogar som Djupedal – med lång trädkontinuitet och ett svalt och fuktigt klimat med små variationer.

Tillgänglighet

Djupedal hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Fakten

Kommun: Askersund

Bildat år: 2009

Areal: 29,5 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240161 Djupedal

Wegbeschreibung

Naturreservatet Djupedal ligger drygt en mil sydväst om Askersund och ungefär 5 kilometer norr om Olshammar. Från Olshammar, kör väg 49 norrut i 3 kilometer, i höjd med Aspa, sväng vänster och kör 1 kilometer. Vid Norrgården, sväng höger och kör drygt 2 kilometer innan det är dags att svänga höger. Efter 500 meter (håll till höger i nästa vägkorsning) är du framme.

Verordnungen

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär och matsvamp för husbehov, dock inte fridlysta arter.