Mehr zu tun

Hulta hagar, Naturreservat

Karlsborg, Västra Götalands län

Kategorien

  • Naturschutzgebiet

Hulta hagar utgörs i huvudsak av, precis som namnet antyder, betad hagmark med vackra och värdefulla träd. De stora och grova lövträden är viktiga för många insekter och lavar. I hagen växer också imponerande hassellundar.

Väster om hagen står en hög lövskog med karaktär av naturskog. Här finns grova aspar och ädellövträd som ek, ask och lind. En del av träden är cirka 200-250 år gamla. Den rika floran är av lundkaraktär med växter som ormbär och trolldruva.

In der Nähe