Mehr zu tun

Tutterskulle, Naturreservat

Karlsborg, Västra Götalands län

Kategorien

  • Naturschutzgebiet

Vid naturreservatet Tutterskulle finns resliga gamla tallar i ett vilt skogslandskap med branta hällar och stora stenblock, men också en stilla tjärn och en mosse. Naturreservatet utgörs av den höjdplatå som omger bergknallen Tutterskulle. Här växer gammal tallskog och osedvanligt mycket lövträd för att vara i trakten. Marken är starkt kuperad och här och var finns fuktiga svackor. Avståndet till Tivedens nationalpark är bara runt kilometern.

Liten bagge

På höjderna står tallarna glest, medan det i låglänta områden finns blandskog med gran och asp. I några mindre områden med hällmarkstallskog återfinns den värmeälskande skalbaggen raggbock. Det är en ovanlig långhorning som lever i gammal tallved. Har det varit skogsbrand är den lille krabaten extra nöjd. Mycket riktigt har det brunnit många gånger i Tutterskulle och kolade högstubbar och torrakor, stående döda träd, påminner om forna bränder.

Signal för höga naturvärden

Rävticka och vedticka är två av reservatets sällsynta svampar. De är båda så kallade signalarter, eftersom de signalerar att det troligen finns andra känsliga arter i närområdet.

Små och stora ugglor

Tutterskulle är en av platserna i Tiveden med flest ugglor. Här finns bland annat de småvuxna arterna sparvuggla och pärluggla. På vårvinternätter hörs pärlugglehannens ihärdiga rop i timtal.

Vila i frid

Strax söder om reservatsgränsen finns en spännande påminnelse om att människor länge rört sig i dessa vilda och otillgängliga trakter. Lasses bål är ett offerkast till minne av soldaten Lasse Börjesson Celling som dog här den 17 februari 1709. För att inte Lasse skulle gå igen och för att ge sig själv tur på färden genom skogen kastade alla förbipasserande en torr gren på högen. I våra dagar är rishögen runt 2 meter bred och en halvmeter hög.

Tillgänglighet

Tutterskulle hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

In der Nähe